Nasz Ośrodek prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B. Oferujemy następujące szkolenia:

1. szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu
2. szkolenie dodatkowe - każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego
3. szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej


Szkolenie podstawowe lub dodatkowe może rozpocząć osoba, która posiada:
1. wymagany przepisami wiek ( ukończone17 lat i 9 miesięcy )
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat.

Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla szkolenia podstawowego:
1. liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin
( 1 godzina = 45 minut )
2. liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może byc mniejsza niż 30 godzin
( 1 godzina = 60 minut )
Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym przy czym mogą być przeprowadzone po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie podstawowe zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.

Koszt kursu podstawowego wynosi 1250 zł. W cenie kursu zapewniamy:
- 30 godzin wykładów,
- 30 godzin praktycznej nauki jazdy (jazd),
- materiały szkoleniowe: "przepisy ruchu drogowego" , "znaki i sygnały drogowe" , "punkty kontrolne" ,
- obowiazujące testy na CD i w wersji książkowej.


Zapraszamy do naszego biura

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B możliwość rozpoczęcia kursu codziennie 1250